Back to top

O nás - Róllunk

Voľný čas sa vo veľkej miere podieľa na formovaní osobnosti mladého človeka. Dá sa prežívať rôzne, napr. odpočinkom, rekreáciou, zábavou či záujmovou činnosťou. Nás teší, že ste si pre trávenie voľného času vybrali práve naše zariadenie . Centrum voľného času Dunajská Streda je rozpočtová organizácia s celoročnou prevádzkou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Dunajská Streda. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú záujmovú činnosť pre deti a mládež v rámci tematicky zameraných krúžkov ako výtvarné, keramické, športové a jazykové. Uskutočňuje štátny program starostlivosti o deti a mládež uspokojovaním rozvoja ich záujmov a vytvára podmienky pre návyky účelného využívania voľného času detí a mládeže. Centrum zabezpečuje spoluprácu so školami a školskými zariadeniami, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy v otázkach využívania voľného času detí a mládeže. Zabezpečuje metodickú činnosť a poradenstvo pre pedagogických pracovníkov i dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti výchovy mimo vyučovania. Z poverenia KŠÚ v Trnave je organizátorom obvodných kôl predmetových olympiád a postupových ako aj športových súťaží. Počas prázdnin zabezpečuje denné tábory v Dunajskej Strede a príležitostné podujatia pre deti CVČ, ale aj verejnosť, ktoré sú zamerané na tvorivé aktivity pri príležitosti aktuálnych sviatkov. Veď cieľom nášho centra je vyplniť Váš voľný čas zmysluplnou činnosťou tak, aby sa stal priestorom pre Váš rozvoj , poskytol Vám možnosť zábavy i poučenia, uspokojil túžbu uplatniť sa. Jednoducho chceme Vám poskytnúť možnosť, stráviť voľný čas príjemne podľa Vašich predstáv.

Zamestnanci

Mgr. Stella Pelech Píverová

riaditeľka
0902 128 126
email: piverova.cvc [at] gmail.com

 

Mgr. Daniel Krascsenits

zástupca riaditeľa
0908 692 698
email: dkrascs [at] gmail.com

 

Mgr. Štefan Takács

0905 442 590
email: takacs.cvc [at] gmail.com

 

Mgr. Barbara Kulcsár

0908 326 450
email: barbara.kulcsar [at] gmail.com